Zpět na články

4 nejčastější situace, kdy se obrátit na multi family office

Být partnerem v multi family office není pro každého. Z různých důvodů, které objasníme níže, multi family office dává smysl pouze pro nejmajetnější. Tento koncept je používán po staletí, nicméně jeho silný růst zaznamenáváme až v druhé polovině toho minulého. A v naších zeměpisných šířkách pak pouze v poslední dekádě, maximálně dvou. Ten hlavní rozmach nás tedy teprve čeká, což souvisí s probíhající generační obměnou. A rovněž s přibývajícím počtem velmi majetných lidí v naší zemi.

…multi family office není finanční poradce či bankéř.

Pro osvěžení paměti z prvního článku „Co je multi family office“ z naší série:
Family office, tedy rodinná investiční kancelář, je koncept instituce, která komplexně zastřešuje správu majetku rodiny, případně jedince. Svým širokým záběrem se zásadně liší od známějších, ovšem limitovanějších, forem služeb v oblasti správy investic typu privátní bankovnictví či finanční poradenství.

Multi family office je pak instituce, která poskytuje tento ekosystém nejen pro jednu rodinu, ale sdíleně pro několik rodin, resp. partnerů, najednou.

Typický kandidát pro multi family office: nemá komu předat řízení majetku nebo se v investicích už nevyzná ani on ani jeho bankéř

Cílová skupina jsou obecně jednotlivci a rodiny se stávajícím, případně výhledovým majetkem v hodnotě minimálně několika set milionu korun. Lidé, kteří se chtějí odbřemenit od starostí se správou svého investičního i neinvestičního majetku. A často ošetřit i jeho distribuci, právní ochranu a dědické procesy. Zde popíšeme několik typických situací na jejichž základě se setkáváme s potenciálními novými partnery:

  1. Dosavadní správce rodinného majetku, často tzv. patriarcha či matriarcha, již nemá zájem, energii, zdravotní dispozice atd. obhospodařovat rodinné portfolio. Nástupci buď ještě nejsou dostatečně připraveni převzít otěže, anebo nemají časové dispozice či znalosti věnovat se správě rodinného majetku naplno.
  2. Majetek je zainvestován na mnoha místech a ve velkém množství instrumentů. Ovšem bez centralizované dokumentace, bez nastavení nástupnických procesů, bez ošetření otázek dědění. Případně s daňově nevhodnou konstrukcí. Hlava rodiny nechce, aby po něm zůstal odkaz nepořádku či katalyzátor potenciálních nešvárů při jeho dělení. Je aktuální potřeba sjednotit přehled a správu majetku pod jeden centrální systém.
  3. Výše majetku začne postupně dosahovat stovek milionů korun. Vlastník tohoto majetku si uvědomuje, že stávající řešení, často v podobě privátního bankovnictví, přestává být adekvátní. Obvykle začíná chybět služba komplexního zastřešení, možnosti alokace do alternativních kategorií jako privátní ekvita, venture kapitálu, Web3/krypta, umění apod. Začíná se opakovat otázka, jak nastavit dlouhodobě portfolio tak, aby jej nesžírala inflace.
  4. Případ, kdy dojde ke skokovému nabytí větší sumy peněz (např. při prodeji firmy, dědictví atd.) Klasický investiční poradce či bankéř nemá možnost, či v horším případě schopnost, alokovat portfolio tak aby byly diverzifikovaně zastoupeny všechny podstatné investiční kategorie. A aby byl dosažen obvyklý cíl minimálně překonat vliv inflace v rámci dlouhodobého horizontu. Situace, kdy omezený počet fondů a dluhopisů už nelze brát jako komplexní, moderní portfolio.

Multi family office ekosystém: partnerství rovného s rovným

Stejný úhel pohledu managementu a dlouhodobé partnerství

Management multi family office jsou obvykle zakládající partneři, kteří v tomto ekosystému zastřešují i svůj vlastní rodinný majetek. Typicky to nejsou zaměstnanci, ale životem poučení investoři, úspěšní podnikatelé, tedy lidé, jenž mají mandát spravovat vlastní nemalý investiční majetek již dlouhé roky. Tímto tak lépe rozumí majetkovým i jiným cílům dalších partnerů. Jsou na stejné lodi.Alokace a řešení by měly být činěny opravdu objektivně, ne na bázi jednorázových rozhodnutí bez následků. Je běžné, že správcovské a výkonnostní poplatky managementu jsou reinvestovány po boku partnerů do různých společných investic. Dlouhodobé partnerství tak není jen prázdné cliché, ale de facto nezbytnost, jak společně prosperovat uvnitř tohoto svazku.

Odbřemenění a komplexní zastřešení

Participace v multi family office znamená, že daná rodina získá dlouhodobého partnera v otázkách nejen strategického rozložení investičního portfolia napříč třídami aktiv i regiony. Také ale v zajištění generační kontinuity a plánování odkazu majetku nástupcům. Související služby specialistů z oblasti práva, daní, účetnictví a dalších by měly být samozřejmostí. Téměř všechny náležitosti související s financemi a majetkem dané rodiny tak mohou být přesměrovány na multi family office. Stávající správce tak může být podle své preference de facto kompletně, resp. částečně odbřemeněn od těchto byrokratických úkonů.

Nižší náklady, privilegovaný přístup k transakcím

V rámci multi family office se sdílí se nejen náklady na provoz, ale také due dilligence a jinak těžko dostupné příležitosti (tzv. club deals). Většinou tak lze dosáhnout nákladové úspory v porovnání s alternativami. A to včetně provozu vlastního single family office, kde není možnost provozní náklady sdílet. Patrně ještě větším benefitem je však přístup k nepublikovaným, finančně zajímavým příležitostem v rámci ekosystému a jeho sítí kontaktů.

Flexibilita při tvorbě portfolia

Tvorba investičního portfolia není nijak limitovaná. Na rozdíl od bankovních institucí, instrumenty z alternativního investičního pilíře typu privátní ekvita, venture kapitál, nemovitosti různých druhů, hedge fondy, atd. nejsou zapovězeny. Naopak, mají v portfoliu svou důležitou roli v podobě stabilizace a často nadvýnosu. V podobném duchu se nesou i další kategorie jako například zlato a cenné kovy, umění, sbírky a starožitnosti. A v posledních letech i krypto sektor. Instituce multi family office by měla razit ověřenou, ale zároveň inovativní tvorbu portfolia. Tedy neupínat se ke zkostnatělému, limitovanému výběru instrumentů, které typicky nabízí tradiční investiční domy. Filozofie ESG a udržitelnost je díky flexibilitě při tvorbě portfolia rovněž dosažitelný cíl, ne pouze prázdné heslo posledních let.

Kontrola a oponentura

Zde je na místě zdůraznit, že typický multi family office není investiční či svěřenecký fond. Tudíž nepřijímá od partnerů peníze do správy. Partner je vždy přímým vlastníkem jednotlivých investic. Přidaná hodnota této organizace je v poradenských, zastřešujících službách souviseních s alokacemi v portfoliu, a jeho obhospodařování. Je dostupná oponentura a filtr od ostatních partnerů. Dále je dobrým zvykem, aby na činnost instituce dohlížela nezávislá investiční komise. Partner v multi family office má tak vždy poslední slovo a plnou kontrolou nad majetkem.

Digitalizace a automatizace

Minimálně v tuzemských podmínkách bude multi family office patrně relativně mladá instituce, tudíž by měla nabízet moderní přístup, inovativní, digitální prostředí (například online portál sumarizující majetek a jeho data, dokumentový cloud, elektronické podpisy atd.) Tedy elementy, kterými se charakterizují tzv. „wealthtech“ instituce. Měla by rozumět problematice udržitelnosti a ESG otázkám, jakkoliv polarizující mohou v dnešní době být.

Ukázka moderního online portálu "eFOP", vlastního software od Family Office Partners pro správu celého majetku:

No items found.