Zpět na články

Proč multi family office nevybírá konkrétní akcie?

Obecně řečeno, investovat, zejména v kontextu úlohy typického multi family office, znamená ochraňovat kontinuálně kapitál. Zejména proti inflací a hlubokým propadům. Propadům, které mohou být způsobeny spekulativním názorem, použitím agresivnějšího modelu risk managementu, nadměrnou koncentrací do jednotlivých kategorií a instrumentů apod.

Multi family office nevybírá konkrétní akciové tituly, protože jeho úkolem je investovat, ne spekulovat.

Spekulovat pak tedy znamená mít specifický, diskreční názor na konkrétní část portfolia a tento názor protěžovat. Případně rovnou vybírat konkrétní tituly uvnitř jedné kategorie – dobrým příkladem jsou akciové trhy, ať už ty rozvinuté nebo rozvíjející se. Podobně lze spekulovat i uvnitř dalších kategorií, jako například firemní dluhopisy.

Investovat za účelem ochrany majetku znamená nezajímat se o to, kam a proč půjde zítra cena akcií.

V portfoliu multi family office jsou za spekulativní styl zodpovědní specializovaní manažeři třetích stran

Nejprve vysvětlíme, jaké máme základní možnosti hledání výnosu. Jedná se o akademické pojetí, které nelze slepě aplikovat bez důkladnější analýzy daného investičního cyklu a zvolené strategie. Cílem této vsuvky je připravit kontext, proč typický multi family office není založen na výběru spekulativních titulů.

  1. Teoreticky nejjednodušší a nejbezpečnější výnos se nachází v státních dluhopisech. Pokud existuje důvěra v stát svoji obligaci splatit, státní dluhopis představuje relativně bezpečný pravidelný výnos ve výši X procent. Tento výnos ne vždy dovede překonat inflační míru, v závislosti na konkrétním cyklu.
  2. Hledá-li se vyšší výnos, obvykle je potřebné akceptovat vyšší riziko. Tímto dalším stupněm na pomyslném žebříčku risku jsou tedy plošné alokace do rizikovějších kategorií, jako například akcie, firemní dluhopisy, nemovitosti, REIT fondy, umění, sbírky či krypto. Tuto plošnou alokaci lze provést investicí do celého indexu kategorie, typicky prostřednictvím vhodného zastřešujícího ETF či fondu. Toto vyšší riziko by mělo být kompenzováno výnosem Y, který je vyšší než výnos X z první možnosti. Výhodou tohoto přístupu je absence nutnosti sledovat tyto alokace pod drobnohledem, jelikož indexové instrumenty jsou typicky samočištěny ze své podstaty. Případně svými manažery daného instrumentu v závislosti na čase.
  3. Je-li vyhledáván ještě vyšší výnos Z, je třeba přistoupit k vybíraní konkrétních titulů. Úspěšná selekce specifické investice si vyžaduje hluboké pochopení dané příležitosti. A také nutnost detailního sledování této investice po dobu jejího trvání. Ukázkami je vybírání konkrétních akciových titulů, přímých kapitálových investic do jednotlivých společností, startupů či specifického nemovitostního developmentu, uměleckého díla apod. Je tedy logické, že této činnosti by se měli věnovat pouze ověření experti na danou kategorii.

Prvním závěrem této akademické vsuvky tedy je, že výnos X < Y < Z a risk X < Y < Z.

Druhým závěrem je, že aby multi family office překonal míru inflace, nelze spoléhat pouze na výnos X. Je potřeba zaměstnat instrumenty, které v určitém poměru poskytují i výnosy výše Y a Z.

Posledním závěrem pak je, že pro typický multi family office nedává smysl zanášet spekulativní povahu výnosu Z do všech kategorií diversifikovaného portfolia. Pro multi family office je logičtější přenechat tuto úlohu těm nejlepším manažerům, kteří mají hledání výnosu Z ve svém mandátu, typicky rozličné hedge fondy. Celkové portfolio tak lépe dosáhne svého cíle chránit spravované prostředky před vlivy inflace a rizik, které jsou úzce spjaty s metodiku hledání výnosu typu Z. Partneři multi family office se tak mohou lépe soustředit na úkol, jak nejlépe optimalizovat portfolio ve své celistvosti. A nezabřednout do komplexních detailů, které si spekulativní obchodování vyžaduje.

Moderni teorie portfolia není založena na spekulativním výběru akciových titulů

Rovněž nelze opomenout, že mnoho multi family office organizací se řídí Moderní teorii portfolia. Tedy klade se důraz na dlouhodobost investic, a globální, měnovou a tématickou diverzifikaci. Tedy ne na spekulativní výběr jednotlivých akciových či dluhopisových titulů.

Neplatí, že investovat je správně a spekulovat špatně. Pouze se jedná o dvě rozdílné filozofie, které mají své použití na specifických místech. Typický multi family office má ve své DNA to první, tedy investovat. Chránit majetek před inflací a dalšími riziky, které může v rámci možností kontrolovat. Je třeba mít na paměti, že takový majetek byl již pracně vydělán a nyní je hlavní prioritou ho neztratit. Ne ho agresivně rozmnožovat za cenu neúměrného risku, ale být jej schopen předat další generaci.

Multi family office má ctít poslání majetek investovat tak, aby byl dlouhodobě ochráněn

Na spekulativní obchodování se specializují tisíce hedge fondů a manažerů, a multi family office investuje i do těchto kategorií, tak jak doporučuje Moderní teorie portfolia. Neznamená to tedy, že je tato metodika hledání nadvýnosů zapovězena. Pouze je svěřena těm, kteří to mají jako hlavní oblast svojí kompetence. Tudíž je nelogické duplicitně aplikovat podobnou metodiku na další kategorie v portfoliu, zejména v segmentu akciových a dluhopisových trhů. Tam je lépe použit alokaci celého indexu či jiného instrumentu, který danou kategorii plošně, efektivně a srozumitelně pokryje.

I když mohou být někteří partneři v multi family office sváděni k spekulativnímu výběru jednotlivých titulů, zejména u akcií a dluhopisů, je důležité se tomuto chování vyvarovat. A držet se hlavního úkolu multi family office, tj. jak nejlépe ochránit majetek před vlivem inflace a dalších rizik.

No items found.